Quantcast

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de eigenaar: de eigenaar van de website;
 • de uitgever: de uitgever van de website;
 • de auteur: de schrijver van het artikel;
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 1. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt alsmede op de overige content van de website. Door de pagina of website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 2. De content is door de auteur, redactie, uitgever en/of eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van mogelijke onjuistheden van het getoonde en de actualiteit daarvan of andere onvolkomendheden. Indien u onjuistheden e.d. tegen komt op de website verzoeken wij u vriendelijk ons daarvan in kennis te stellen (via de contact pagina).
 3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden en informatie welke wordt vertoond op sites, koppelingen en/of links van derden.
 4. Alle content is van algemene aard en kan en mag nimmer gebruikt en/of opgevat worden als een persoonlijk advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend. Wij adviseren u voor een persoonlijk advies contact op te nemen met één van onze partners. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website een beslissing neemt, dan bent u volledig zelf aansprakelijk voor de gevolgen. Deze website is hier niet voor bedoeld!
 5. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen en andere technische mankementen (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, virussen e.d.) welke zijn ontstaan als gevolg van bezoek van deze website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.
 6. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 7. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina en website gebruiken.
 8. Op deze website is de volgende Privacy Policy van toepassing.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

Wij behouden ons alle rechten voor